Siirry sisältöön

Yhtymähallituksen päätöksiä 21.12.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hallitus

Aika: 21.12.2021, kello 17:00

Paikka: Teams

Käsiteltävät asiat

§ 189 Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen,

kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

Esitys: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Onni Rostila ja Mika Mäki-Kuhna.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 190 Valtuuston päätösten täytäntöönpano

Esitys: Yhtymähallitus toteaa valtuuston 16.12.2021 päätökset lainmukaisessa järjestyksessä syntyneiksi ja päättää panna ne täytäntöön.

Päätös: Hyväksyttiin muutoin esityksen mukaan mutta päätettiin lisäksi tarkastaa pöytäkirja tämän asian osalta kokouksessa.

§ 191 Vuoden 2021 käyttösuunnitelman muuttaminen

Esitys: Yhtymähallitus päättää hyväksyä vuoden 2021 käyttösuunnitelman taloudellisten tavoitteiden muutokset liitteen mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 192 Virkojen perustaminen 21.12.2021

Esitys: Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteenä olevat virkojen perustamiset.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 193 Aikuisten mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut.

Esitys: Yhtymähallitus päättää

1) valita palveluntuottajiksi hankintajärjestelmän luokissa 1-3 liitteiden 15 Valitut palveluntuottajat luokka 1, 16 Valitut palveluntuottajat luokka 2 ja 17 Valitut palveluntuottajat luokka 3 liitteiden mukaisessa etusijajärjestyksessä ja

2) valtuuttaa aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen palvelujohtajan allekirjoittamaan hankintasopimukset valittujen palveluntuottajien kanssa ja tekemään niihin tarvittaessa teknisluontoiset muutokset ja korjaukset ja

3) tarkastaa ja hyväksyä tämän §:n osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan. (Päätöksen merkityt liitteet eivät ole vielä julkisia julkisuuslain 6 §:n 1 momentin 3 ja 8 kohtien perusteella, lisäksi valituista toimittajista annetaan ensi tieto tarjoajille, ennen kuin tieto on julkinen).

§ 194 Hinnat Lasteri-tietojärjestelmästä palveluna

Esitys: Yhtymähallitus päättää, että

· kunnan, kuntayhtymän, hyvinvointialueen tai vastaavan kuntasektorin toimijoilta peritään Lasteri-palvelusta asukaslukuun perustuva käyttömaksu, jonka suuruus on 0,058 €/asukas ja asukasluku huomioidaan kutakin kuluvaa kalenterivuotta edeltäneen kalenterivuoden viimeisen päivän mukaan laskettuna.

· käyttömaksu sisältää palvelun ylläpidon ja käytön, SaaS -palvelut, erilaiset Lasterista Keusotelle aiheutuvat kustannukset, kuten hallinnointikulut, skaalautuvuuden ja levityksen edistämisen ja muun valtakunnallistamisen sekä käyttöönottokoulutuksen 2 kuukauden sisällä sopimuksen alkamisesta.

· muiden kuin käyttömaksuun sisältyvien palvelujen tuntihinta on 60 €/h + alv, mikäli muu palvelu voidaan tuottaa Keusoten resurssein ilman alihankintaa.

· mikäli käyttömaksuun kuulumaton palvelu ostetaan alihankintana esim. ICT- toimittajalta, sovitaan hinta tapauskohtaisesti tilaajan ja Keusoten kesken niin, ettei hankinnasta synny kustannuksia Keusotelle.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 195 SDP:n valtuustoaloite

Esitys: Yhtymähallitus

· päättää hyväksyä annetun selvityksen valtuustoaloitteeseen, ja

· esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto merkitsee asian tiedoksi

Päätös: Päätettiin yksimielisesti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

§ 196 Perhehoidon, tukiperhe- ja tukihenkilötoiminnan palkkiot ja korvaukset vuonna 2022

Esitys: Yhtymähallitus päättää hyväksyä perhehoidon, tukiperhe- ja tukihenkilötoiminnan hoitopalkkioiden 2,46 prosentin korotukset sekä perhehoitajille maksettavien kulukorvausten ja käynnistämiskorvausten ja tukiperhe- ja tukihenkilötoiminnan kulukorvausten 3,13 prosentin korotukset 1.1.2022 alkaen.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 197 Vuoden 2022 asiakasmaksut

Esitys: Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteenä olevat vuoden 2022 asiakasmaksut 1.1.2022 alkaen. Säännöllisen kotihoidon, kotiapupalvelun, omaishoidon lakisääteisen vapaan, pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun palvelusetelien arvot sekä kotiapupalvelun tulo- ja varallisuusrajat säilyvät ennallaan.

Päätös: Hyväksyttiin muuten esityksen mukaan, mutta hyväksyttiin yksimielisesti Reetta Nickin tekemä muutosehdotus ohjeen tekstiin:

Asiakasmaksun alentamista ja perimättä jättämistä koskevan kappaleen ensimmäinen kohta muutetaan velvoittavaan muotoon asiakasmaksulain hengessä:

Asiakasmaksu tulee alentaa tai jättää perimättä, mikäli yksiköllinen tarve- ja tilannearvio sitä edellyttää.

Lisäksi lisätään em. virkkeen perään tieto tarve- ja tilannearvion tekemisestä vastaavasta tahosta sekä tiedoksiantovelvoitetta koskeva virke, esim. ”Asiakkaalle annetaan tieto mahdollisuudesta hakea maksujen alentamista tai perimättä jättämistä mahdollisuuksien mukaan ennen ensimmäistä palvelutapahtumaa tai sen yhteydessä, mutta viimeistään maksun perimisen yhteydessä.”

§ 198 Valtuustoaloite: Naisten kokema väkivalta ja aikuisten vapaaehtoinen opiskeluja harrastustoiminta hyvinvointikertomuksiin

Esitys: Yhtymähallitus päättää

· hyväksyä annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen, ja

· esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Yhtymähallitus päätti ehdottaa yhtymävaltuustolle, että se päättää

1. hyväksyä edellä annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen sekä

2. todeta, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.

§ 199 Viranhaltijapäätökset

Esitys: Yhtymähallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava yhtymähallituksen päätettäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 200 Tiedonantoja

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.