Siirry sisältöön

Yhtymävaltuuston päätöksiä 18.11.21

Aika: 18.11.2021, klo 18:00

Paikka: Hyvinkää-sali, Hyvinkää

§ 48 Nimenhuuto ja laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokouksen esityslista liitteineen on toimitettu valtuutetuille, varavaltuutetuille, kokoukseen osallistuville viranhaltijoille ja jäsenkuntien kunnanhallituksille 12.11.2021 sekä julkaistu Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän kotisivuilla.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 49 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Esitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Riina Mattila ja Jarkko Kippilä. Päätetään, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 24.11.2021 ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä yleisessä tietoverkossa 25.11.2021 alkaen.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 50 Kyselytunti

Kyselytunnilla esitettiin seuraavat kysymykset ja niihin vastaukset.

1. Millä aikavälillä lastenneuvolapalveluiden on tarkoitus palata normaaliin toimintaan? Miten varmistetaan, että nykyinen käytäntö ei aiheuta joiden lasten putoamista tarvitsemansa avun piiristä? Onko varhaiskasvatuksen ulkopuolella oleville lapsille ja heidän perheille tarjottu tavanomaisen neuvolakäynnin sijasta terveydenhoitajan soittoaikaa? (Andeliina Cieslak)

2. Keväällä 2021 Keusoten nettisivuilla julkaistun tiedotteen otsikko ”Neuvolapalvelut poikkeusolojen aikana” viittaa siihen, että toimintamalli koskee vain aikaa jolloin Suomi oli poikkeusoloissa. Suomi oli tänä vuonna poikkeusoloissa yhden kerran 1.3-27.4.2021. Myös valtuustoseminaarissa käytetyssä puheenvuorossa viitattiin siihen, että soittoaikoja on tarjottu lastenneuvolan asiakkaille poikkeusolojen aikana. Kuntalaisilta saadun tiedot mukaan kyseistä ohjetta on sovellettu ainakin syyskuulle saakka. Ottaen huomioon, että terveydenhuollon henkilöstön rokotuskattavuus on ollut jo viimeistäänkin alkukesästä erinomaisella tasolla. Millä perusteella näin on toimittu ja ollaanko nyt siirrytty lastenneuvolapalveluissa tavanomaisiin käytäntöihin? Mitkä ovat lastenneuvolapalveluiden strategiset linjaukset, jotka ohjaavat näiden palveluiden järjestämistä? (Andelina Cieslak)

3. Puhelinpalvelut (juha Hakala, Andelina Cieslak.)Ihmiset valittavat etteivät saa yhteyttä SOTE-palveluihin, erityisesti terveyspalveluiden osalta. Eri toimipisteiden väliset erot vasteajoissa viittaavat siihen, että toiminta on edelleen liian kuntakohtaista, eikä palvelussa olla päästy kuntayhtymätasoiseen toimintaan, jossa resursointia ja palvelutasoa tarkastellaan kuntayhtymätasoisesti. Varsinkin Hyvinkäällä ongelma on ilmeinen ja kansalaisilta tulee asiaan liittyviä yhteydenottoja jatkuvasti.

Miten asiakaspalvelua johdetaan Keusotessa kokonaisuutena?

Miten puhelinpalvelua seurataan, niin että laatutaso on eri palveluiden ja kuntien välillä mahdollisimman yhtenäinen?

Milloin päätettäväksi tuodaan eri palveluiden saatavuus/saavutettavuuskriteerit?

Mikä on analyysi puhelinpalveluihin kohdistuvan kritiikin osalta ja mitkä ovat kokonaisuuteen liittyvät kehitysehdotukset?

§ 51 Palveluverkkosuunnitelma 2020–2030

Esitys: Yhtymävaltuusto päättää

• hyväksyä liitteen mukaisen palvelujen verkostosuunnitelman 2022–2024 (ottaen huomioon, että yhtymähallitus poisti kohdan 6 ikäihmisten vaativa päivätoiminta) ja

• hyväksyä edellä listatekstissä esitetyt periaatteet 1-5.

Päätös: Hyväksyttiin äänestysten jälkeen esityksen mukaan. Jussi Salonen jätti päätökseen eriävän mielipiteensä ja seuraavat kirjalliset perustelut:

Tuusulalaisten akuuttiosastoa tarvitsevien sairastavien ja heidän omaistensa sujuvan arjen kannalta muutenkin haastavassa elämäntilanteessa Tuusulan terveyskeskuksen Hyrylän akuuttiosaston olisi pitänyt toimia myös tulevana vuonna 2022. Myös Tuusulan kunnan selkeä näkemys omistajanohjauksen näkökulmasta on Hyrylän akuuttiosaston säilyttäminen.

Julkisessa hallinnossa on kaikessa toiminnassa, myös luottamushenkilötoimielinten käsiteltävissä asioissa pyrittävä selkeyteen, ymmärrettävyyteen ja avoimuuteen, myös toimintamme yleisen hyväksyttävyyden, legitimiteetin saavuttamiseksi.

Pykälän esittelytekstissä olisi pitänyt selkeästi ilmaista, missä ja kuka/mikä tekee lopulliset päätökset palveluverkosta. Tässä tapauksessa esittelytekstissä olisi pitänyt selvästi ilmaista se, että päätökset palveluverkon toimipisteiden lakkauttamisesta/säilyttämisestä/perustamisesta tekee viranhaltijajohto (operatiivinen päätös) yhtymävaltuuston nyt hyväksyttävän palveluverkkosuunnitelman pohjalta (strateginen päätös) ja myöhemmin joulukuussa 2021 hyväksyttävän talousarvion 2022 määrärahojen puitteissa.

Päätöksen yhteydessä hyväksyttiin yksimielisesti Virpi Rädyn esittämä Kokoomuksen valtuustoryhmän ponsiesitys:

Liikkuvia palveluita tulee kehittää enenemässä määrin ja nopealla aikataululla. Näin pystytään Keusotessa/hyvinvointialueella tarjoamaan tasalaatuista palvelua kaikille alueen asukkaille. Oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Nämä parantavat asukkaiden turvallisuuden tunnetta sekä palveluntuottajan luotettavuutta ja mainetta. Liikkuvat palvelut ovat kustannustehokkaita ja huomioivat eri alueiden asukasmäärän palvelun tarjoamisessa. Palveluiden tullessa lähemmäksi asukkaita, pääsemme ympäristöystävälliseen ratkaisuun.

§ 52 Uudet valtuustoaloitteet

Esitys: Valtuustoaloitteet toimitetaan yhtymähallituksen valmisteltaviksi.

Päätös: Uusia valtuustoaloitteita ei ollut.